Imovina lokalne samouprave kao potencijal lokalnog održivog ekonomskog razvoja 


Koordinator projekta: Opština Bačka Palanka

Partner na projektu: Opština Bač

Trajanje projekta: 24 meseca

Vrednost projekta: 192.110,40 evra


Opšti cilj projekta je stvaranje efikasne lokalne javnu administracije u ciljanim opštinama kroz uspostavljanje efikasnog modela upravljanja javnom imovinom.


Specifični cilj projekta je jačanje kapaciteta lokalne samouprave Bačke Palanke i Bača u oblasti upravljanja javnom imovinom kroz poboljšanje kvaliteta i modernizaciju aktivnosti vezanih za upravljanje imovinom.


Ciljna grupa projekta su zaposleni koji se bave upravljanjem javnom imovinom i donosioci odluka u dve Opštine i komunalnim preduzećima u Bačkoj Palanci i Baču, dok su direktni korisnici projekta građani dve opština, zaposleni u opštinskim upravama u Bačkoj Palanci i Baču, zaposleni u javnim komunalnim preduzećima u dve opštine, zaposleni u drugim javnim institucijama u partnerskim opštinama, sektor malih i srednjih preduzeća i potencijalni investitori.

Očekivani rezultati koji tokom implementacije projekta koji će poboljšati upravljanje javnom imovinom u dve opštine su:

  • uspostavljena organizaciona struktura u dve opštine koja se odnosi na upravljanje imovinom
  • uspostavljeni i unapređeni neophodni IKT sistemi za upravljanje imovinom u ciljanim opštinama
  • prikupljeni, verifikovani i analizirani podaci o javnoj imovini u obe opštine
  • uspostavljena baza podataka o javnoj imovini u dve opštine
  • kreirana evidencija o imovini koja je u vlasništvu opština, a koja će biti registrovana u Republičkoj direkciji za imovinu
  • utvrđeno stvarno stanje imovine, njen korisnik, namena i inicirana promena u katastru
  • utvrđena vrednost prioritetnih imovinskih jedinica
  • izvršeno snimanje podzemnih instalacija/kanalizacione mreže i pripremljene katastarske i topografske karte
  • promovisani rezultati projekta.